Disse lovendringene trådte i kraft 1. januar 2022

Her får du en oversikt over lovendringer som trådte i kraft fra nyttår 2022 (Advokatbladet.no)


Her får du en oversikt over lovendringer som trådte i kraft fra nyttår 2022 - blant annet i avhendingsloven, arveloven, tolkeloven, arbeidsmiljøloven og språkloven. Vi gir deg her først de viktigste endringene i de fem lovene nevnt ovenfor, og deretter en lang rekke andre lovendringer i stikkordsform.

Boligsalg: Slutt på "som den er"-forbehold.

Fra 1. januar 2022 stilles det nye krav til selgere og kjøpere av bolig.

De aller fleste brukte boliger selges i dag med et «som den er»-forbehold, i tråd med avhendingsloven § 3-9. Denne muligheten opphører fra 1. januar 2022. Da trer LOV-2019-06-07-20 om endringer i avhendingsloven (tryggere bolighandel) og FOR-2021-06-08-1850 i kraft.

Avhendingsloven § 3-9 andre ledd vil da lyde:

«Ved forbrukarkjøp som nemnt i § 1-2 tredje ledd har «som han er»-atterhald og liknande allmenne atterhald ingen verknad. Det same gjeld for atterhald som ikkje er spesifiserte nok til å kunne verke inn på vurderinga kjøparen gjer av eigedomen.»

Den nye forskriften har regler om hva som skal være med i standardiserte tilstandsrapporter som skal brukes ved salg av bolig når kjøperen er forbruker. Endringene innebærer at noe av risikoen for skjulte feil og mangler flyttes fra kjøper til selger.

Samtidig skal kjøper anses å kjenne til opplysningene som tydelig kommer frem av en tilstandsrapport, jf. avhendingsloven § 3-10 første ledd andre punktum og forskriften § 1-5


Selgers opplysningsplikt er blitt større, og kjøpers undersøkelsesplikt er forsterket.

I forskriften kapittel 2 er det 23 bestemmelser om hva som skal sjekkes. Dette gjelder for eksempel våtrom. For å avdekke eventuelle fuktskader på våtrom, skal det i utgangspunktet bores et hull på minimum 73 mm fra et tilstøtende rom eller fra undersiden, jf. FOR § 2-2 andre ledd.

Det er også regler for yttervegger, vinduer og ytterdører, balkonger og verandaer, byggegrunn og grunnmur med mere.

Tilstandsrapporten kan ikke være eldre enn ett år på det tidspunktet kjøperen binder seg til å kjøpe boligen, jf. FOR § 1-6. Det fremgår av FOR § 1-3 at den bygningskyndige ikke skal la seg påvirke av utsiktene til nye oppdrag fra samme oppdragsgiver, og skal være uavhengig av partene i en aktuell bolighandel.

Andre endringer i avhendingsloven:

(1) Kjøperen må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til et beløp på 10.000 kroner. Dette gjelder også tilfeller hvor selger tidligere kunne bli stilt til ansvar. Se § 3-1 fjerde ledd.

(2) Et eventuelt arealavvik må være større enn to prosent og utgjøre minst én kvadratmeter for at man kan kreve prisavslag/erstatning. Dette utgjør likevel ikke en mangel hvis selgeren sannsynliggjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen. Se § 3-3 andre ledd.

(3) Mangelsbegrepet er også presisert, jf. § 3-1. I § 3-2 (1) er det abstrakte mangelsbegrepet lovfestet.

Tiden får vise om disse endringene vil føre til en nedgang i antall saker for domstolene, eller om sakene nå «bare» vil få en annen karakter.

Les mer om de nye reglene her