Advokatfirmaet Kildebo AS driver advokatvirksomhet med hovedvekt på entrepriserett, offentlige anskaffelser, plan- og bygningsrett og fast eiendom, og har hovedsakelig oppdrag for offentlig sektor og privat næringsliv. Selskapet arbeider også mye med problemstillinger innenfor boligrett, forvaltningsrett og selskapsrett.

Selskapet har i en årrekke bistått kommuner i deres bestilling av små og store prosjekter. Selskapet har utarbeidet et prosjektgjennomføringsverktøy for prosjekter som er underlagt regelverk for offentlige anskaffelser. Verktøyet er tatt i bruk ved gjennomføring av mange kommunale byggeprosjekter.

Vi utvikler stadig prosjektanskaffelser slik at siden kan være et optimalt bestillerverktøy for alle som jobber i kommunal sektor, samt deres rådgivere. Adressen til nettsiden er: prosjektanskaffelser.no.
I tråd med ny tjenestelov opplyses at Advokatfirmaet Kildebo AS er medlem av Den norske advokatforening og Entreprisejuridisk forening i Oslo.

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og advokatene har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. For nærmere informasjon om sikkerhetsstillelse, klageadgang osv vises til oppdragsvilkårene.

Oppdragsvilkår

Advokatfirmaet Kildebo AS har etablert generelle rutiner for håndtering av klienter gjennom sin klientportal.

Nedenfor følger de alminnelige oppdragsvilkårene for Advokatfirmaet Kildebo AS. I tillegg vil det bli utarbeidet individuell oppdragsbekreftelse ved inngåelse av nye oppdrag. Oppdragsavtalen sendes ut med elektronisk bekreftelse via BankID.

For nye klienter vil det også bli gjennomført kundekontroll. Denne kontrollen vil også bli tilsendt elektronisk og kan også bekreftes med BankID. Reglene om kundetiltak er inntatt i hvitvaskingsloven kapittel 4.


Registrering av oppdraget

Før vi påtar oss et oppdrag avklarer vi om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. For at vi skal kunne gjøre de nødvendige avklaringer av om interessekonflikt foreligger, må klienten snarest mulig gi oss fyllestgjørende informasjon om involverte parter, saksforholdet, målsettinger med oppdraget og andre forhold som kan ha betydning for spørsmålet om interessekonflikt. I tilfelle av slik konflikt vil klienten snarlig bli underrettet.

I tillegg til konfliktsøk, avklarer vi selvsagt også om vi besitter tilstrekkelig kompetanse og kvalitet til at vi kan påta oss oppdraget.Taushetsplikt / personopplysningsloven

Advokater har med noen få lovbestemte unntak taushetsplikt for de opplysninger advokaten får i forbindelse med en sak. Samtlige medarbeidere i firmaet har undertegnet taushetserklæring. Alle våre klienter kan ha tillitt til at den informasjonen som blir overlevert vil bli behandlet konfidensielt av samtlige som arbeider i vårt firma.

General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) er EUs personvernforordning. Forordningen ble innført i norsk rett gjennom henvisning i ny personopplysningslov, og trådte i kraft i Norge 20. juli 2018. Personvernforordningen er dels en videreføring, dels en modernisering, og dels en skjerping av eksisterende personvernregelverk. All advokatvirksomhet vil være underlagt kravene i GDPR. Advokatfirmaet Kildebo AS har etablert personvern i samsvar med dette regelverket.

Her finner du mer informasjon om vår håndtering av personvern.


Salær og omkostninger. Merverdiavgift

Med mindre annet fremgår av oppdragsbekreftelsen, vil salær for arbeidet med oppdraget bli beregnet med utgangspunkt i medgått tid og veiledende timepriser. Våre timepriser varierer ut fra type oppdrag og den kompetanse som kreves. Timeprisene avtales individuelt for hver enkelt sak og bekreftes gjennom en oppdragsbekreftelse.

Fra 1. januar 2022 ligger prisene våre i følgende intervaller:

Næring

Partnere/advokater: kr 2300 - 3000 eks mva

Privat

Partnere/advokater: kr 2500 - 3000 inkl. mva

Minste timeenhet er 15 minutter. Prisene kan endres med en måneds varsel med mindre det er avtalt en fast timepris i hele oppdragets varighet.