Offentlige anskaffelser

Reglene om offentlige anskaffelser er et prosessuelt rammeverk som er basert på lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter og EØS-avtalen.

Reglene om offentlige anskaffelser er et prosessuelt rammeverk som er basert på lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter og EØS-avtalen.

Regelverket stiller strenge krav til forberedelse, gjennomføring og avslutning av anskaffelsene, bl.a. med krav til dokumentasjon, spesiell kunngjøring, frister, inngåelse av kontrakt ved avtaledokument og adgang til å klage til den som anskaffer og til KOFA (klagenemnda for offentlige anskaffelser), samt å angripe beslutninger ved å gå til domstolene. Advokatfirmaet Kildebo AS har bred erfaring med offentlige anskaffelser både fra tilbyder- og oppdragsgiversiden. Vi yter bistand i alle typer spørsmål knyttet til offentlige anbud og offentlige anskaffelser

Advokatfirmaet Kildebo AS bistår tilbydere med utforming av tilbud, innlevering av dokumentasjon, samt gjennomgang av konkurransegrunnlaget med tilhørende kontraktsbestemmelser. Ved behov bistår vi tilbyder med å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget i tilbudsfasen, slik at eventuelle uklarheter avdekkes før tilbudet skal leveres. I enkelte tilfeller avdekkes så store feil i tilbudsfasen, at konkurransen må avlyses og utlyses på nytt. Ved å stille korrekte spørsmål i tilbudsfasen, vil tilbyder oppnå større trygget for at tilbudene er levert på et riktig og sammenlignbart grunnlag. Ved feil tildeling, bistår vi også ved klagebehandling til oppdragsgiver, KOFA eller domstolen.

På oppdragsgiversiden bistår vi i forkant av den offentlige anskaffelse for å sikre en optimal anbudskonkurranse. Valg av kontrakt og anskaffelsesstrategi er en sentral del av arbeidet. Våre tjenester dekker også utarbeidelse av konkurransegrunnlag, utvelgelsen av leverandører/tilbyder, kvalifikasjonsvurderinger og valg av tilbud og kontroll av anskaffelsesprotokoll i forhold til regelverket. I tillegg arrangeres kurs og foredrag som setter fokus på de temaene som er mest relevant for den enkelte bedrift/virksomhet.

Vi har utviklet et eget prosjektgjennomføringsverktøy for større entrepriseprosjekter i offentlig sektor. Systemet er web basert og våre kunder kan tegne abonnement. Her ligger alle relevante maler for en vellykket anskaffelse.

For mer informasjon se https://prosjektanskaffelser.no/